Δικαίωμα Συμμετοχής – Όριο Ηλικίας

Στον musicArte Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κιθάρας μπορούν να λάβουν μέρος σπουδάστριες και σπουδαστές κιθάρας που διαμένουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, ηλικίας από 5 έως και 21 ετών.

 

Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής:

 

1. Αίτηση συμμετοχής (συνημμένο αρχείο, «Αίτηση Συμμετοχής»). Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται on line και θα τη βρείτε στο site μας.

2. Πιστοποιητικό γέννησης ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται η ηλικία του υποψηφίου.

3. Μια φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

4. Μια απλή (αλλά ευανάγνωστη) φωτοτυπία των κομματιών που έχει επιλέξει να διαγωνιστεί ο υποψήφιος.

 

Η αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται on line ηλεκτρονικά μέσα από το site. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής τα λαμβάνουμε είτε ηλεκτρονικά (με αποστολή στο musicarte.education@gmail.com) είτε ταχυδρομικά (musicArte Τ.Θ. 9338, ΤΚ 10032, ΑΘΗΝΑ).

 

Κόστος συμμετοχής

 • Σαρανταπέντε (45) ευρώ ως δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την κατηγορία «Μικρά Ταλέντα»,

 • Πενήντα (50) ευρώ για τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ

 • Ογδόντα (80) ευρώ για την κατηγορία «Κιθαριστικά Σύνολα» (δηλαδή για το σύνολο)

 

Τρόπος πληρωμής

Για τον ακριβή τρόπο πληρωμής θα ενημερωθείτε σύντομα

 

Προθεσμίες

Αιτήσεις συμμετοχής έως 11 Ιουνίου (2021)

 

*Μετά τη λήψη της αίτησης θα σας αποστείλουμε το επιβεβλημένο έργο της κατηγορίας που έχετε επιλέξει εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει σε κατηγορία που περιλαμβάνει επιβεβλημένο έργο.

 

**Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό είναι η αποδοχή όλων των όρων του.

 

Όροι του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί κανονικά και δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις της πανδημίας. Είμαστε προσηλωμένοι στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού με φυσική παρουσία στο χώρο του Μεγάρου Μουσικής ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα επιβάλλουν οι εκάστοτε συνθήκες. 

Ο ακριβής χρόνος προσέλευσης, η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζόμενων και γενικότερα ότι αφορά στις συνθήκες διεξαγωγής του διαγωνισμού θα συμβαδίζει με τις υγειονομικές υποδείξεις που θα υπαγορεύει ο χρόνος διεξαγωγής του.

Επιπροσθέτως:

 1. Η εκτέλεση των έργων από μνήμης είναι υποχρεωτική για την κατηγορία Δ και προαιρετική για τις κατηγορίες: «Μικρά Ταλέντα», κατηγορία Α, κατηγορία Β, κατηγορία Γ και «Κιθαριστικά Σύνολα».

 2. Η βαθμολογία είναι μυστική και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια μετά το τέλος του διαγωνισμού.

 3.  Μέλος της κριτικής επιτροπής του οποίου ο μαθητής διαγωνίζεται δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία που αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο.

 4. Η κριτική επιτροπή θα απονείμει Α, Β, και Γ βραβεία και επαίνους σε όλους τους συμμετέχοντες, έχει ωστόσο το δικαίωμα να μην απονείμει βραβείο σε κάποια κατηγορία αν κρίνει ότι το επίπεδο των συμμετεχόντων δεν ανταποκρίνεται σε κάποιο από αυτά.

 5. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι οριστικά και δεν προσβάλλονται.

 6. Η οργανωτική επιτροπή έχει την αποκλειστική χρήση των πνευματικών και εμπορικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τον διαγωνισμό (οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.) καθώς και το δικαίωμα μαγνητοσκόπησης/ηχογράφησης, ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής και διαδικτυακής μετάδοσης/διανομής και αναπαραγωγής στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική ή άλλη υποχρέωση/απαίτηση από τους συμμετέχοντες και ενημέρωση τους.

 7. Απαγορεύεται από τρίτους η ηχογράφηση ή η βιντεοσκόπηση μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού. Επίσης απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.

 8. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης λόγω υγειονομικών μέτρων οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν μέσω αποστολής βίντεο.

 

Συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται και αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, που θα περιέλθουν στην κατοχή της επιτροπής των διοργανωτών, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι τα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό της διενέργειας του διαγωνισμού. Η επεξεργασία και τήρηση των δεδομένων αυτών από την επιτροπή, περιορίζεται, αυστηρά, στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων θα τηρούνται σε κατάλληλα αρχεία από την επιτροπή, για διάστημα δύο ετών, μετά το πέρας του διαγωνισμού και μετά θα καταστραφούν με τους ενδεδειγμένους τρόπους, εκτός και αν ειδικότερες διατάξεις επιβάλλουν την περαιτέρω τήρησή τους. Οι υποψήφιοι, ή/και οι κηδεμόνες τους, κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας τους,

δύναται να ζητούν την διόρθωση, διαγραφή ή παράδοση του συνόλου των δεδομένων και στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, μετά των σχετικών εγγράφων, επέχει θέση συναίνεσης προς την επιτροπή για την επεξεργασία και τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκάστοτε υποψηφίου.