top of page

Δικαίωμα Συμμετοχής – Όριο Ηλικίας

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κιθάρας της musicArte μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά και νέοι από 5 έως και 24 ετών.

 

Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής:

 

1. Αίτηση συμμετοχής (συνημμένο αρχείο, «Αίτηση Συμμετοχής»). Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται on line και θα τη βρείτε στο site μας.

Μετά την υποβολή της αίτησης σας:

1.    Εμφανίζεται στην οθόνη σας επιβεβαίωση υποβολής της αίτησης

2.    Αφού γίνει η λήψη της αίτησης, καταχωρούνται τα δικαιολογητικά, που έχετε υποβάλλει και σας ενημερώνουμε μέσω email ότι όλα είναι έγκυρα σύμφωνα με την προκήρυξη

3.    Προχωράτε σε καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία σας

4.    Αποστέλλετε το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού

2. Πιστοποιητικό γέννησης ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται η ηλικία του υποψηφίου.

3. Μια φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

4. Αντίγραφο κατάθεσης του ποσού που αναλογεί στο κόστος συμμετοχής.

 

Η αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται on line ηλεκτρονικά μέσα από το site. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής τα λαμβάνουμε ηλεκτρονικά, με αποστολή στο musicarte.education@gmail.com).

 

Κόστος συμμετοχής

·       Εβδομήντα (70) ευρώ ως δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την κατηγορία «Μικρά Ταλέντα»,

·       Ενενήντα (90) ευρώ για τις κατηγορίες Α, Β, Γ,Δ

·       Εκατό Δέκα (110) ευρώ για την κατηγορία «Κιθαριστικά Σύνολα» (δηλαδή για το σύνολο)

 

Φωτογραφίες – Βίντεο - Κόστος

Αν επιθυμείτε βίντεο και φωτογραφίες τρείς (3) ημέρες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα  αποστείλουμε πέντε (5) φωτογραφίες και βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πλατφόρμα wetransfer).

Κόστος: Σαράντα (40) ευρώ

Σε περίπτωση προπληρωμής μαζί με τη συμμετοχή: Τριάντα (30) ευρώ

 

Τρόπος πληρωμής


Το ποσό* που πρέπει να καταβληθεί από τους διαγωνιζόμενους είναι:


Α) Ανάλογο με την κατηγορία που ανήκει και 
Β) Με το εάν επιθυμεί οπτικοακουστικό υλικό από τον Διαγωνισμό (φωτογραφίες και βίντεο).

Για το ποσό κατηγορίας βλ. κατηγορία Κόστος συμμετοχής.

Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό κατατίθεται μέχρι την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 


Αρ. Λογαριασμού: GR88 0172 0660 0050 6610 6473 705 
Δικαιούχος: musicΑrte AMKE

Στην αιτιολογία κατάθεσης αναγράφετε: 281998 (κωδικός για το ΚΙΘΑΡΑ) - *ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ* και στέλνετε αποδεικτικό πληρωμής/φωτογραφία απόδειξης/φωτοτυπία  απόδειξης πληρωμής στο musicarte.education@gmail.com

 

*Σε περίπτωση μη συμμετοχής του διαγωνιζόμενου, το ποσό που καταβλήθηκε για δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

 

Προθεσμίες

Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό κατατίθεται μέχρι την Παρασκευή,10 Μαΐου 2024 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Περιορισμένες θέσεις συμμετοχής, τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Μετά τη λήψη της αίτησης θα σας επιβεβαιώσουμε  την παραλαβή της. Σε επόμενο χρόνο ,αφού καταχωρηθούν τα δικαιολογητικά που έχετε υποβάλλει και  αφού σας ενημερώσουμε  ότι όλα είναι  σύμφωνα με την προκήρυξη θα προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού. Όταν αποστείλετε το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού η συμμετοχή είναι πλέον έγκυρη

 

**Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό είναι η αποδοχή όλων των όρων του.

 

Όροι του Διαγωνισμού

Ακριβείς ημέρες και ώρες (χρόνος προσέλευσης, σειρά εμφάνισης των διαγωνιζομένων) θα ανακοινωθούν μερικές εβδομάδες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται αυστηρά και μόνο κατά την διάρκεια της τελετής λήξης. Μετά την τελετή λήξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της musicArte.

 

 

Επιπροσθέτως:

1. Η εκτέλεση των έργων από μνήμης είναι υποχρεωτική για την κατηγορία Δ και προαιρετική για τις κατηγορίες: «Μικρά Ταλέντα», κατηγορία Α, κατηγορία Β, κατηγορία Γ και «Κιθαριστικά Σύνολα».

2. Η  βαθμολογία είναι μυστική και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια μετά το τέλος του διαγωνισμού.

3. Μέλος της κριτικής επιτροπής του οποίου ο μαθητής διαγωνίζεται δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία που αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο.

4. Η κριτική επιτροπή θα απονείμει Α, Β, και Γ βραβεία , επαίνους  και βεβαιώσεις  συμμετοχής στους συμμετέχοντες, έχει ωστόσο το δικαίωμα να μην απονείμει βραβείο σε κάποια κατηγορία αν κρίνει ότι το επίπεδο των συμμετεχόντων δεν ανταποκρίνεται σε κάποιο από αυτά.

5. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι οριστικά και δεν προσβάλλονται.

6. Η οργανωτική επιτροπή έχει την αποκλειστική χρήση των πνευματικών και εμπορικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τον διαγωνισμό (οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.) καθώς και το δικαίωμα μαγνητοσκόπησης/ηχογράφησης, ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής και διαδικτυακής μετάδοσης/διανομής και αναπαραγωγής στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική ή άλλη υποχρέωση/απαίτηση από τους συμμετέχοντες και ενημέρωση τους.

7. Απαγορεύεται από τρίτους η ηχογράφηση ή η βιντεοσκόπηση μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού. Επίσης απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.

8. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Διαγωνιζόμενου ,το ποσό που καταβλήθηκε ως συμμετοχή δεν επιστρέφεται.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, που θα περιέλθουν στην κατοχή της επιτροπής των διοργανωτών, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι τα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό της διενέργειας του διαγωνισμού. Η επεξεργασία και τήρηση των δεδομένων αυτών από την επιτροπή, περιορίζεται, αυστηρά, στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων θα τηρούνται σε κατάλληλα αρχεία από την επιτροπή, για διάστημα δύο ετών, μετά το πέρας του διαγωνισμού και μετά θα καταστραφούν με τους ενδεδειγμένους τρόπους, εκτός και αν ειδικότερες διατάξεις επιβάλλουν την περαιτέρω τήρησή τους. Οι υποψήφιοι, ή/και οι κηδεμόνες τους, κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας τους,

δύναται να ζητούν την διόρθωση, διαγραφή ή παράδοση του συνόλου των δεδομένων και στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, μετά των σχετικών εγγράφων, επέχει θέση συναίνεσης προς την επιτροπή για την επεξεργασία και τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκάστοτε υποψηφίου.

bottom of page